Search-section

Regulamin§ 1. Definicje

 • Operator - firma Inwave z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Targowa 16, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-240-79-50
 • Serwis - Portal podkarpackie.online - administrowany przez Operatora, internetowy serwis ogłoszeń lokalnych, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń w domenie internetowej podkarpackie.online oraz wszystkich domenach należących do Operatora.
 • Ogłoszenie - sporządzone oraz zamieszczone w Serwisie, zgodnie z regulaminem, ogłoszenie zawierające chęć sprzedaży, kupna, zamiany, świadczenia usług itd.
 • Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z podkarpackie.online
 • Konto - część Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach podkarpackie.online.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin przedstawia warunki korzystania z Podkarpackiego Portalu Ogłoszeniowego podkarpackie.online oraz zasady świadczenia przez firmę Inwave usług na rzecz Użytkowników polegających na zamieszczaniu ogłoszeń oraz ofert w tym portalu. Firma Inwave jest właścicielem portalu podkarpackie.online i posiada do niego wszelkie prawa majątkowe.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na podkarpackie.online z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

 

§ 3. Ogólne warunki korzystania

 1. Dostęp do serwisu możliwy jest za pośrednictwem urządzeń zdolnych do komunikacji z internetem oraz wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 4. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 8. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 9. Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 10. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
 11. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
 12. Operator może wysył wiadomości email do osób które założyły konto lub dodały ogłoszenie w przypadku zmian w regulaminie bądź istotnych  zmian w funkcjonowaniu serwisu.

 

§ 4. Zamieszczenie, edycja, usuwanie ogłoszeń oraz konto użytkownika

 1. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Ogłoszenie wyświetlane jest w Serwisie przez okres 30 dni na listach wybranej miejscowości, w wybranej kategorii i podkategorii. Po tym okresie ogłoszenie staje się nieaktywne i nie jest wyświetlane na podstronach serwisu podkarpackie.online.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 4. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora.
 5. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji). Aktywacja Konta przez Użytkownika następuje po utworzeniu hasła, wskazaniu adresu e-mail oraz aktywowaniu go poprzez kliknięcie w link wysłany przez Operatora na podany adres e-mail.
 6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 7. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 8. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu podkarpackie.online oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach podkarpackie.online. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Operatora informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach.
 9. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 10. Proces dodawania ogłoszenia obejmuje:
  1. Wypełnienie formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia oraz wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól.
 11. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji przez administratorów Serwisu.
 12. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 13. Operator nie odpowiada za niewłaściwe wykorzystanie danych kontaktowych przez osoby trzecie.
 14. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia, jego atrybuty i dane kontaktowe oraz usunąć Ogłoszenie a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 15. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jej aktywacji.
 16. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego Ogłoszenia które dotyczy tego samego Towaru lub Usługi niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 17. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  3. Zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub wulgarne;
  4. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  5. Napisane są w języku innym niż polski;
  6. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  7. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  8. Zawierają numer telefonu, adres zamieszkania w kategorii ogłoszeń Towarzyskich;
  9. Kierowane są do osób poniżej 18 roku życia w kategorii ogłoszeń Towarzyskich;
  10. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
  11. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 18. Niezależnie od powyższego zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących:
  1. Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i bez sprecyzowanego miejsca pracy;
  2. Ofert pracy chałupniczej;
  3. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
  4. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
  5. Materiałów erotycznych i pornograficznych;
  6. Prostytucji lub ogłoszeń oferujące seks, seksualne usługi i przysługi
  7. Środków farmakologicznych;
  8. Narkotyków i substancji psychotropowych;
  9. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
  10. Papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  11. Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
  12. Organy ludzkie lub zwierzęce;
  13. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
  14. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
  15. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
  16. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);
  17. Materiałów pornograficznych;
  18. Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych.
 19. Każdy Użytkownik może dodać maksymalnie 50 ogłoszeń. 

 

§ 5. Zasady zamieszczania ogłoszeń wyróżnionych

 1. Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w serwisie podkarpackie.online, które przez kilka dni (w zależności od wybranego pakietu) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. O ile zamieszczanie Ogłoszeń na podkarpackie.online jest bezpłatne, wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.
 2. Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.
 3. Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach opublikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go na początku listy ogłoszeń.
 4. Kolejność wyświetlania promowanego ogłoszenia  wobec innych promowanych ogłoszeń ustalana jest na podstawie daty wyróżnienia.
 5. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione w podkarpackie.online.
 6. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu promowania Ogłoszenia.
 7. Wysokość opłat może ulec zmianie.
 8. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 9. Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia ogłoszenia należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy email, zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).
 10. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 11. Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się przez formularz kontaktowy, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie podkarpackie.online.
 12. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 13. Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 14. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 15. Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie, z zastrzeżeniem jednak, że będzie mogła być wykorzystana jedynie w celu zakupu usług Ogłoszenie Wyróżnione. Operator zastrzega sobie prawo do niezwracania pobranej opłaty w przypadku ciężkiego i wielokrotnego naruszania polskiego prawa lub Regulaminu Serwisu.
 16. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 17. Wszystkie transakcje finansowe przeprowadzane są przez system płatności przelewy24.pl

 

§ 6. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Operatora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Serwisu podkarpackie.online.
 3. Operator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z podkarpackie.online w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy. Za strony uważa się Użytkowników którzy nawiązali kontakt za pośrednictwem Serwisu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z podkarpackie.online Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z podkarpackie.online Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem podkarpackie.online mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: info@podkarpackie.online lub w formie listu poleconego przesłanego na Inwave, ul. Targowa 16, 37-450 Stalowa Wola.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

 

Załącznik nr 1 - Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Chcesz coś sprzedać lub zaoferować?
Dodaj darmowe ogłoszenie!